BAHATTİN SAMANLIĞI KİLİSESİ

Tek nefli, tek apsisli beşik tonozla örtülmüştür. Kilisenin kuzey ve güney duvarlarında bulunan nişler, İsa'nın yaşamını konu alan İncil kaynaklı geniş bir siklusla bezenmiştir. Freskolar 10. yüzyılın ortası ile sonu arasına veya 11. yüzyılın birinci yarısına tarihlenmektedir. 
Apsis kubbesinde tahtta İsa, Mikail, Cebrail ve ma¬dalyonlarda Petrus ve Paulus; zafer kemerinde İsa ve iki melek, kemer içinde peygamberler, güney tonoz yarısı üst şeritte (Meryem’e) Müjde, Ziyaret, Su Deneyi, Beytüllâhim'e Yolcu¬luk; batı tonoz alınlığında (İsa’nın) Doğum; kuzey tonoz yarısı üst şeridinde Üç Müneccimin Tapınması, Yusuf'un Rüyası, Mı¬sır'a Kaçış; güney tonozun yarısı alt şeridinde Masum Çocukların Öldü¬rülmesi, Zekeriya'nın Öldürülmesi, Elizabeth'in Takip Edilmesi; kuzey tonozdaki alt şeritte İsa'nın Tapınağa Tak¬dimi, Vaftizci Yahya'nın Görevlendirilmesi; güney duvarın doğusundaki nişte Lazarus'un Diriltilmesi; batısındaki nişte Kudüs'e Giriş; batı duvarın güneyindeki nişte Son Akşam Yemeği; kuzey duvarın batısındaki nişte İhanet sahnesi, İsa Çarmıhta, İsa’nın Gömülmesi; doğusundaki Mezar Başında Kadınlar, Anastasis (İsa'nın cehenneme inmesi), İsa'nın iki Meryem'e Görünmesi konuları işlenmiştir.