KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler

İlk Müracaat Yeri

Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi

Ödünç Kitap Verme İşlemleri

1-Kütüphane Müdürlüğü'nden alınacak üye kartının muhtardan/öğrenci ise okul müdürlüklerinden onaylatılarak getirilmesi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Müracaat Halinde

Gelenksel El sanatları Kursu (Ebru, Taşpınar Halısı Dokuma, Hasır ve Sepet Örgücülüğü Kursu)

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-İkametgah Belgesi 

3-Fotoğraf (2 adet) 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Müracaat Halinde

-Halı ve Kilimlerin İncelenmesi - Mezarlıklardaki ağaçların kesimi - Özel ağaçlandırma alanı incelemesi - Taş-Kum ocağı açılma talepleri - Hayvancılık işletmesi açılma talepleri

Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

15 Gün İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracatçının araç temin etmesi ve Müdürlüğümüzce uygun gün belirlenmesi durumunda

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

1-Dilekçe  2-Nüfus cüzdan örneği  3-İkametgah belgesi  4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge  5-Üç adet vesikalık fotoğraf  6-Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi  7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste  8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

15 Gün

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 maddesi.

A) PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER  a) Taşınmaza İlişkin tescil kararı  b) Projenin kapsamına,işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor  c) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü  d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği  e) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği  f) Kanuni tebligat adresi   B) PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER  a) Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor  b) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü  c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı  d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği  e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi  f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği   C) TOKİ KREDİSİ:  Bakanlığımız ile Toki Başkanlığı'nın yaptığı protokol gereği tescilli evi bulunan vatandaşların 10 yılda geri ödemeli düşük faizli kredi desteği verilmektedir. 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

150 Gün Bakanlığa intikal ettikten sonra

Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti

Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi dudrumunda istenilen günde

Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler;

a)Müzenin Gezilmesi b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi   Müzelerimizi Ziyaret Ücretsizdir.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Pazartesi günleri hariç, mesai saatleri dahilinde ziyaretçinin istediği kadar

İnanç Turizmi Kapsamında Ayin İzinleri

a) Dilekçe (Ayinin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün

Bandrol Talebi

• Şahıs tarafından eserin ISBN Kaydı (www.isbnturkiye.gov.tr veya www.earsiv.net) yapılacak  • Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak  • Süreli Olmayan Yayınlar Vatandaş Başvurusu’ndan üye olunacak.  • Alınan Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapılacak  • Başvuru formu doldurulup, imzalanacak  • Doldurulan Form imzalanacak  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak   a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi  b) Kitabı basan matbaanın sertifikası  c) Matbaa ile eser sahibi arasındaki kitap basım sözleşmesi  d) Banka Dekontu (Başvuruda belirtilen banka hesabına yatırılır)  e) Bandrol talep eden ile Eser Sahibi farklı ise eser sahibinin yazılı izni- vekaletnamesi  f) Dilekçe

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

20 Dakika

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

-    Tanıtım Amaçlı Çekimler  a) Dilekçe (Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)  b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri   - Ticari Amaçlı Çekimler  a) Dilekçe (Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)  b) Yabancı Uyruklulardan Pasaport Fotokopileri  c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.  d) Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün

Sertifika Talebi

• Şahıs tarafından internete müracaat (www.telifhaklari.gov.tr)  • Sertifika Vatandaş Başvurusu’ndan üye olunacak  • Alınan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacak  • Başvuru formu doldurulup, imzalanacak  • Doldurulan form kaydettirilecek  (Gerçek kişiler- Gerçek Ticari İşletmelerden, Şirketler şirket statülerine uygun yerden yaptıracak)  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat   a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi  b) Oda Kayıt Belgesi fotokopisi  c) Oda Faaliyet Belgesi (yeni tarihli)  d) Vergi Levhası fotokopisi  e) İş Yeri Açma Ruhsatı fotokopisi  f) İnternetten alınan başvuru formu  g) İmza sirküsü  h) İşyerini temsil eden kişiye ait vekalatname  i) Kiralama hakları devir yetki belgesi (Film kiralayan ve satanlar için aranır)  j) Banka dekontu (Başvuruda belirtilen banka hesabına yatırılır)  k) Dilekçe  l) Banka dekontu- Dilekçe- İmza sirküsü ve Faaliyet Belgesinin Jpeg formatında tarama kaydı (cd veya flash bellek de getirilebilir) 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

20 Dakika

Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.  Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir. 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Müzenin açık olduğu günlerde mesai saatleri içinde

Define Kazısı İzin işleri

1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi  2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları  4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname  Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

5 Gün

Kaçak Kazı

Şikayet Dilekçesi, İnternet üzerinden veya telefon ihbarlı

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün İhbar Alındığında

2654 SayılıYasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat Ruhsatı İşleri vb.

1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi  2-Kroki  2-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

60 Gün

Kısa Süreli Tahsisler (Konser, Yemek, Tiyatro v.b. gibi etkinlikler için)

a) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)  b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu  c) Kültür Merkezi ile sözleşme yapılması 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün

Vatandaşlar tarafından Müzeye getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek için Bakanlığa gönderilir.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gün Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır